KVKK Politikası

6698 sayılı KVKK uyarınca, Ayma Active ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları
6698 sayılı KVKK 11.maddesi 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir. Kişisel Veri Sahibi, Ayma Active’e (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

 

GİZLİLİK KURALLARI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİŞİMLER, İNTERNET SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI İLE KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Değerli Ayma Active müşterileri, üyeleri,
Şirketimiz Ayma Tekstil ve Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret ŞTİ (“Ayma Active”) ve www.aymaactive.com internet sitemizde (“İnternet Sitesi”) üye/müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi, kullanımı, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Kuralları, Politikası, Uygulama ve Kullanım Şartları geçerlidir.

Ayma Active müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb. bilgileri sizlerden talep etmekte ve bu doğrultuda istenen bilgileri tarafımıza sunmanız neticesinde söz konusu bilgiler tarafınızca bizimle paylaşılmaktadır.

Üyelerimiz ile kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Ayma Active tarafından sms/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta, faks, cihazınızda açık ise bluetooth, diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir ve üyelerimize/müşterilerimize ticari elektronik iletiler gönderilebilir.
Ayma Active, müşteri/üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin/müşterinin onayı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.
Müşteri/Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin/Üyenin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri/Üye ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri/Üye değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan müşterilerimizin/üyelerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Ayma Active sunucularında tutulmamaktadır. Ödemeye yönelik tüm işlemlerin Ayma Active arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Bu bağlamda, herhangi bir veri Ayma Active tarafından işleme alınmamakta, toplanmamakta, işlenmemekte ve kullanılmamaktadır.
Üyelerin/Müşterilerin bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, tanıtım ve reklamlar neticesinde ürün satın alması halinde, anılan her işlem sırasında göreceğiniz kanuni usulüne uygun şekilde yapılacak sipariş ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi şartlarına tabi olacaktır.

Ayma Active, müşteri/üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin/müşterinin onayı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin/üyelerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Ayma Active veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Ayma Active arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Bu bağlamda, herhangi bir veri Ayma Active tarafından işleme alınmamakta, toplanmamakta, işlenmemekte ve kullanılmamaktadır.

İnternet Sitesi’nden ulaşılan diğer sitelerde o sitelerin kendilerine ait gizlilik, güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir. Reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan internet sitelerinden bilgi kullanımları, sitelerin etik kuralları, gizlilik, güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi, manevi zarar ve kayıplardan Ayma Active hiçbir şekilde sorumlu değildir. Müşterilerin/Üyelerin İnternet Sitesi’nden veya İnternet Sitesi’nde link verilen diğer sitelerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem, uygulama ve sonuçlarından Ayma Active sorumlu olmayıp, üyeler sorumludur.
İnternet Sitesi ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen veya tamamen kullanımı konusunda, Ayma Active’in anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç, tüm fikri ve sınai haklar ile mülkiyet hakları Ayma Active’e aittir.
Ayma Active yukarıdaki konularda ve müşteri/üyelerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler Ayma Active tarafından İnternet Sitesi’nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olacaktır.

Ayma Active, İnternet Sitesi’nde üye/müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi, kullanımı, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amacıyla girilen bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
Gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkelere uygun olmak üzere; alışveriş, iletişim ve diğer her türlü kişisel olan-olmayan bilgileriniz Ayma Active ve keza ortakları-iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları, tedarikçileri ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkânlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda verilerinizi işleyebilecektir. Yukarıda bahsi geçenler tarafından gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeniz, gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile kişisel verileriniz, otomatik olan/olmayan yöntemlerle temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, (yurt içinde-dışına) aktarılma, transfer ve sair işlenmelere tabi tutulabilecek, kanunen zorunlu olduğu durumlarda ise bazı uygulamalar için ayrıca izniniz de talep edilebilecektir.

Gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün/hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeniz, gerek ise her türlü ürün/hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamalarının tarafınıza ulaştırılması amacıyla kişisel verileriniz, otomatik olan/olmayan yöntemlerle temin edilir, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, yurt içinde paylaşım, açık izninizin alınması halinde yurt dışında paylaşım, aktarılma, transfer ve sair işlenmelere tabi tutulabilecektir.

Müşterilerimiz/Üyelerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin belirtilen iletişim kanallarından Ayma Active’e ulaşarak kişisel veri kullanımı ve işlenmelerini durdurabilirler. Müşterinin/Üyenin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri yasal azami süre içinde durdurulur. Müşteri/Üye dilerse ayrıca, hukuken muhafazası mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Müşteri/Üye isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında Ayma Active’e her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecektir.

Tarafınıza ait isim, soy isim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, kıyafetler dahil her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı, tercih, zevk ve beğeniler, fatura içerikleri, cep telefonu bilgisi, cihaz kodu, IP numarası ve adresi, e-posta adresi ve konum verileri gibi kişisel bilgilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, hangi amaçla işleneceği ve kimlere hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında tarafınıza işbu bilgilendirmeyle bilgi verilmesinin yanı sıra KVKK’nın 11. maddesine uygun olarak sahip olduğunuz haklar; kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, keza eksik veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ayrıca, bilgilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu, tüm bu konularda veri sorumlusu sıfatıyla Ayma Active’e başvurabileceğinizi, bu başvuru ve taleplerinizin yasal azami süreler içinde yerine getirileceğini (bilgilerin silinmesi veya yok edilmesi istendiğinde, aynı amacı sağlamak üzere kişiliğiniz belirlenebilir olmayacak şekilde anonimleştirilebileceğini), Kanun’un izin verdiği ölçüde kişisel veri işlenmelerinin ise devam edebileceğini bilgilerinize sunarız.

Her türlü sorunuz ve bilgi talebiniz için;

info@aymaactive.com veya
0312 437 59 72-73 no’lu telefondan atölyemizi arayarak bize ulaşabilirsiniz.

Bilgi edinme başvuru formu için tıklayınız

AYMA TEKSTİL ve SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ ve TİCARET ŞTİ.